FUNDACJA THEMIS

OBROŃCY PRZYRODY I PRAW CZŁOWIEKA

help@foundation-themis.org


Witamy na stronie międzynarodowej Fundacji promującej EKOLOGIĘ, ochronę środowiska naturalnego i obronę praw człowieka. Dołącz do nas jako wolontariusz. Nigdy nie jest za późno na ratowanie piękna przyrody oraz pomaganie bliźnim.


Nasza ZIELONA MISJA:

 • wspieranie EKOLOGII i uprawiania SPORTU na łonie natury;
 • zachowanie unikalnych resursów przyrodniczych;
 • OCHRONA ŚRODOWISKA naturalnego;
 • promowanie działalności literackiej ukierunkowanej na humanizm i ekologię;
 • prowadzenie BADAŃ naukowych w dziedzinie zgodności z respektowaniem zasad poszanowania godności ludzkiej i równouprawnienia oraz zbieranie materiałów, dokumentów i dowodów w tym zakresie oraz archiwizowanie ich;
 • budzenie świadomości społecznej w dziedzinie równouprawnienia;
 • wzmacnianie TOLERANCJI jako kluczowego aspektu obrony praw człowieka;
 • ochrona wolności, osobowości i indywidualności;
 • działania na rzecz przestrzegania praw do swobodnego wyboru wiary, formy i sposobu kultu religijnego, przynależności konfesyjnej, zawodu, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, parnera, zainteresowań i obranego przez siebie sposobu życia;
 • walka ze współczesnym niewolnictwem, zwłaszcza ochrona prawa do otrzymywania wynagrodzeń za świadczenie pracy na rzecz majętnych pracodawców, wykorzystujących własną przewagę ekonomiczną, prawną i klasową w celu wyzyskiwania pracownika;
 • ratowanie każdej istoty, dając jej szansę na przeżycie;
 • zastępowanie prześladowanych osób w instytucjach państwowych;
 • administrowanie odzyskanym majątkiem w trosce o dobro społeczne i podniesienie warunków socjalnych;
 • występowanie do sądów z roszczeniami odszkodowawczymi, o zadośćuczynienie, o odzyskanie utraconego zarobku, itp.


Każdy człowiek rodzi się wolnym i równym w godności i prawie. Niestety nie zawsze jest to przestrzegane. Takie sytuacje częstokroć mogą być powodowane miejscową tradycją, pełną przemocy i braku toleracji. Chcielibyśmy to zmienić.


Jako organizacja społeczna mamy prawo występować w obronie praw przyrody i praw człowieka, ilekroć taka konieczność wystąpi przy wertowaniu akt, nawet archiwalnych, co regularnie czynimy w różnych instytucjach. W przypadku znalezienia udokumentowanego naruszenia praw szkodliwą decyzją sądową czy administracyjną, występujemy do odpowiednich organów o ich uchylenie lub zmianę, niekoniecznie potrzebując pełnomocnictwa od samego poszkodowanego, gdyż może on już nie żyć lub nie mieszkać na terytorium Polski. Umocowanie prawne do takich działań wynika m.in. z przepisów:

"Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli, w przypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu." art. 8 kpc

"Fundacja jako organizacja społeczna może zgłosić udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania, w tym też w postępowaniu karnym, gdy zachodzi konieczność ochrony praw człowieka oraz jego dóbr." § 6 ust. 7 statutu

"Obok Zarządu Fundacji, innym organem może być Komisja badająca naruszenia praw człowieka, oczernianie go z powodu odmiennej przynależności konfesyjnej oraz działania antypolonijne i antysemickie przeciwko człowieczeństwu (Human Rights, Defamation and Anti-Semitism Commission) działająca niezależnie od Zarządu Fundacji na podstawie art. 5 ust. 1 zdanie ostatnie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz na podstawie dyrektyw UE." § 14 ust. 2 statutu


Wykazując przejrzyste cele Fundacji oraz jako wyraz daleko idącej otwartości i uczciwości, chcielibyśmy zaprezentować poniżej nasze bazowe dokumenty, ażeby pokazać, kim jesteśmy i co dobrego czynimy dla ludzkości oraz dla zachowania środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym cywilizacją:


Czynimy wszystko, aby pomagać pokrzywdzonym - Abraham Rosenberg & Sarah Rabinovitch.


Dane kontaktowe:

comercial building
Fundacja THEMIS
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

e-mail: help@foundation-themis.org

KRS 0000777805.
Regon 382942281
NIP PL 851-323-60-54

Wspomóż rozwój ekologii i ocal czyjeś życie!


And justice for all!
Komisja badająca
naruszenia praw człowieka
e-mail: commission@foundation-themis.org
RODO


Przetwarzanie informacji poufnych oraz danych osobowych odpowiada postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz polskim przepisom RODO. Wszelkie dane osobowe, w posiadanie których wchodzi Fundacja wykorzystywane są tylko do działań związanych z realizacją jej celów statutowych, w szczególności ochrony praw osób uciskanych i prześladowanych. Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo wglądu i ewentualnej poprawy swoich własnych danych. Udzielenie Fundacji pełnomocnictwa lub choćby prośby w jakimkolwiek zakresie, z domniemania jest akceptacją przetwarzania danych osobowych, gdyż w przeciwnym wypadku Fundacja nie mogłaby nieść skutecznej pomocy prawnej, organizacyjnej, finansowej, itp. Więcej na temat RODO i ochrony danych.